EU:n kyberturvallisuusdirektiivi NIS2.0 – Mikä se on ja miten sinun tulisi toimia?

NIS2.0, uusi EU:n laajuinen kyberturvallisuusdirektiivi, on tulossa vuonna 2024. Tässä blogikirjoituksessa kerromme mikä se on, miksi ja miten sinun tulisi toimia ja mitkä ovat Microsoftin ratkaisut NIS2-vaatimusten noudattamiseen. Määräaika tulee vastaan 17. lokakuuta 2024.

Miten toteuttaa NIS2:n vaatimukset käytännössä? Sulavan webinaarissa 10 vähimmäisvaadetta ja neuvot käytäntöön! Tilaa maksuton webinaaritallenne!

Tutustu myös tietoturvasta vastaaville suunnattuun NIS2-koulutukseen, jonka avulla ymmärrät tulee ottaa huomioon siirryttäessä NIS2:n käyttöönottoon.

Mitä NIS2 tarkoittaa minulle?

Kaksi pääaluetta, joilla NIS2 vaikuttaa, ovat:

 • Kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteet
 • Vaaratilanteista ilmoittamista koskevat velvoitteet
NIS2 tietoturvailmoituksen velvoitteet
NIS2 kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteet

Lähde: Microsoft Security

Yhteenveto C-tason johdolle


NIS2.0 on EU:n uusi verkko- ja tietoturvadirektiivi, jonka tavoitteena on parantaa kriittisten toimialojen ja keskeisten palveluiden häiriönsietokykyä ja valmiutta kyberuhkia vastaan. Se tulee voimaan lokakuussa 2024 ja koskee organisaatioita, joissa on yli 250 henkilöä. NIS2 koskee organisaatiota joko:

a) suoraan jos organisaationne toimii direktiivin määrittämällä alalla, tai

b) jos asiakkaanne kuuluu organisaatioihin, joita NIS2 koskee. Toimitusketjun turvallisuus, mukaan lukien kunkin toimijan ja sen välittömien toimittajien tai palveluntarjoajien välisten suhteiden turvallisuusnäkökohdat ovat mukana direktiivissä.

NIS2-direktiivissä edellytetään, että organisaatiot noudattavat tiettyjä standardeja ja velvoitteita, kuten poikkeamista ilmoittamista, riskinarviointien tekemistä, turvatoimien toteuttamista ja yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa.

Jos työskentelet C-tason johdossa, sinun on oltava tietoinen NIS2.0:n vaikutuksista organisaatioosi ja asiakkaisiisi. Sinun on varmistettava, että IT-järjestelmäsi, prosessisi ja henkilöstösi turvamenettelyt ovat uusien vaatimusten mukaisia ja että sinulla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi. Sinun on myös kommunikoitava asiakkaidesi kanssa NIS2.0:n eduista ja siitä, miten se parantaa heidän turvallisuuttaan ja luottamustaan palveluihisi.

NIS2:lla on merkittävä vaikutus liiketoimintaan, maineeseen ja kilpailukykyyn. NIS2 edellyttää, että yritykset investoivat enemmän kyberturvallisuuteen, noudattavat uusia sääntöjä ja standardeja ja tekevät yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sakkoja, jotka voivat olla jopa 10 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta, maineen vahingoittumista ja asiakkaiden luottamuksen menettämistä. Toisaalta NIS2:n noudattaminen voi myös tuoda etuja, kuten parempaa resilienssiä, innovaatioita ja markkinamahdollisuuksia.

NIS2 ei ole vain haaste, vaan myös mahdollisuus johdolle osoittaa johtajuutensa ja sitoutumisensa kyberturvallisuuteen.

Sulava tarjoaa palveluita mm. tiedon suojauksen ja tietoturvan konfigurointiin ja toteutukseen sekä tietoturva-auditointeihin, henkilöstön koulutukseen ja hallintamalleihin. Tuemme organisaatiotasi palveluiden ja toiminnallisuuksien käyttöönotossa. Lue jutun lopusta lisää.

Sukelletaan syvemmälle: Mikä NIS2.0 on ja mitkä ovat tärkeimmät muutokset?

Lähdetään sitten tutustumaan aiheeseen pintaa syvemmälle. NIS2 on uusi eurooppalainen kyberturvallisuusdirektiivi, joka korvaa nykyisen verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivin) lokakuussa 2024. NIS2 laajentaa aiemman NIS1-direktiivin soveltamisalaa.

NIS2 on tähän mennessä kattavin EU:n kyberturvallisuuslainsäädäntö, joka kattaa 15 alaa, mukaan lukien uudet alat, kuten valmistusteollisuus ja tutkimus. Direktiivi sisältää keskikokoisia yrityksiä, jotka on määritelty kuuluvaksi kriittiseen infrastruktuuriin.

Kenelle?

Keskeiset alat:Tärkeät alat:
EnergiaPosti- ja kuriiripalvelut
KuljetusJätehuolto
PankkitoimintaKemikaalit
Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriRuoka
TerveysalaLääkinnällisten laitteiden valmistus
JuomavesiDigitaaliset palveluntarjoajat
JätevesiTutkimusorganisaatiot
Digitaalinen infrastruktuuri
IT-palveluiden hallinta
Julkishallinto
Avaruus
Lähde: Microsoft Security

Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa digitaalisten palveluiden- ja keskeisten palvelujen tarjoajia koskevien vähimmäisturvatoimenpiteiden perustasoja, lieventää kyberhyökkäysten riskiä ja parantaa kyberturvallisuuden yleistä tasoa EU:ssa.

Tärkeimmät muutokset NIS1-direktiivistä NIS2-direktiiviin

• NIS2 asettaa vähimmäistoimenpiteiden vertailupisteen:
Yritysten on ryhdyttävä toimiin kyberturvallisuuden tilan parantamiseksi. Näitä ovat riskinarviointien tekeminen, monivaiheisen todennuksen toteuttaminen sekä suunnitelmat tapahtumiin reagoimiseksi ja toimitusketjun turvaamiseksi.

• NIS2 tiukentaa täytäntöönpanoa:
Tehostetaan toimenpiteitä ja seuraamuksia direktiivin noudattamatta jättämisestä sekä tiukennetaan kansallisten viranomaisten valvontatoimenpiteitä.

• NIS2 luo puitteet haavoittuvuuksien koordinoidulle julkistamiselle ja perustetaan EU:n haavoittuvuusrekisteri, jota ylläpitää Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISA.

• NIS2 tehostaa myös yhteistyötä ja tiedon jakamista jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten välillä, myös kyberkriisinhallinnan osalta.

NIS2:n noudattamiseksi sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:

 1. Tunnista NIS2-direktiivin mukainen roolisi ja velvollisuutesi. Roolistasi riippuen sinulla on erilaisia vastuita ja vaatimuksia.

2. Arvioi kyberturvallisuutesi nykyinen taso ja tunnista mahdolliset aukot tai heikkoudet. Sinun on noudatettava turvallisuutta ja resilienssiä koskevia yhteisiä standardeja ja suuntaviivoja, jotka ENISA ja Euroopan komissio laativat.

3. Ota käyttöön asianmukaiset turvatoimet ja käytännöt järjestelmien ja tietojen suojaamiseksi kyberuhilta. Sinun on omaksuttava riskiperusteinen lähestymistapa ja varmistettava, että turvatoimet ovat oikeassa suhteessa kohtaamaasi riskitasoon nähden.

4. Raportoi huomattavista tai merkittävistä poikkeamista kansallisille viranomaisille ja ENISAlle. Sinun on noudatettava vaaratilanteista ilmoittamista koskevaa yhdenmukaistettua kehystä, jossa määritetään raportoinnin kynnysarvot, muodot ja menettelyt.

5. Tee yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Sinun on osallistuttava kansallisten viranomaisten säännöllisiin auditointeihin ja tarkastuksiin sekä jaettava tietoja ja parhaita käytäntöjä muiden alan toimijoiden kanssa tai eri alojen kesken.

Lisätietoja kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteistä ja poikkeamien raportoinnista

Kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteet

NIS 2 soveltaa riskiperusteista, tuloskeskeistä lähestymistapaa toimenpiteisiin, joilla puututaan:

 1. riskianalyysi ja tietojärjestelmien turvallisuusperiaatteet;
 2. poikkeamien käsittely;
 3. toiminnan jatkuvuus ja kriisinhallinta;
 4. toimitusketjun turvaaminen;
 5. verkko- ja tietojärjestelmien hankinnan, kehittämisen ja ylläpidon turvallisuus, mukaan lukien haavoittuvuuksien käsittely ja paljastaminen;
 6. toimintaperiaatteet ja menettelyt, joilla arvioidaan kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteiden tehokkuutta;
 7. kyberturvallisuutta koskeva perushygienia ja koulutus;
 8. salaustekniikkaa ja enkryptausta koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt;
 9. henkilöstöön liittyvä turvallisuus, mukaan lukien kulunvalvontaperiaatteet ja omaisuudenhallinta; ja
 10. MFA:n (Zero Trust -suojausmalli) ja muiden teknisten valvontatoimien käyttö.

Tietoturvailmoituksen tekemistä koskevat velvoitteet

Raportoitava ”poikkeamista, joilla on merkittävä vaikutus palvelujen tarjoamiseen” = jotka aiheuttavat vakavia toiminnallisia häiriöitä palveluun tai taloudellisia menetyksiä; vaikuttavat muihin henkilöihin aiheuttamalla huomattavia aineellisia tai aineettomia vahinkoja.

 1. annettava asianomaiselle viranomaiselle ennakkovaroitus 24 tunnin kuluessa.
 2. toimitettava viipymättä lieventämistä ja ehkäisemistä koskevat tiedot.
 3. toimitettava poikkeamailmoitus 72 tunnin kuluessa (arviointi, vakavuus, kompromissin indikaattorit).
 4. antaa sääntelyviranomaisen pyynnöstä väliraportteja.
 5. kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut alustavan tiedon, on toimitettava joko loppuraportti tai edistymisraportti. Kuukausittain on lähetettävä uusi edistymisraportti, kunnes lopullinen raportti on saatu.

Microsoftin ratkaisut NIS2-vaatimusten täyttämiseksi

Riskien arviointi:

Microsoft 365 Compliance Managerin ja Microsoft Defender for Cloudin avulla voit arvioida riskejä ja noudattaa säädöksiä. Microsoft 365 Compliance Manager tarjoaa jo arviointimalleja, joissa on yksityiskohtaisia suosituksia NIS1-direktiiviä varten. NIS2-arviointimallit toimitetaan pian.

Salauksen käyttö:

Hyödynnä Microsoft Azure Key Vaultia ja Microsoft Defender for Cloudia turvalliseen avainten hallintaan ja salaukseen.

Järjestelmien hankinnan turvallisuus:

Käytä Microsoft Intune and Microsoft Defender for Endpoint laitteiden hallintaan ja suojauksen hallinnan varmistamiseen.

Työntekijöiden turvamenettelyt:

Pääsy arkaluonteisiin tai tärkeisiin tietoihin: Ota käyttöön käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintaratkaisut, kuten Entra ID (ent. Azure Active Directory) ja Privileged Identity Management, jotta voit hallita arkaluonteisten tietojen käyttöä.

Microsoft Information Protection, mukaan lukien Data Loss Prevention, voi auttaa suojaamaan tietoja ja rajoittamaan niiden käyttöä. Lisäksi Microsoft Insider Risk Management voi auttaa havaitsemaan sisäpiiriläisten riskialtista käyttäytymistä ja seuraamaan sitä.

Monivaiheinen todennus:

Entra ID Multi Factor Authentication -todennuksen avulla voit lisätä uuden suojauskerroksen käyttäjien kirjautumisiin.

Käytännöt ja menettelyt:

Suojaustoimenpiteiden tehokkuuden arviointi: Microsoft Defender -ohjelmistopaketin ja Microsoft Sentinelin avulla voit valvoa ja havaita tietoturvauhkia reaaliajassa.

Suunnitelma tietoturvapoikkeamien käsittelemiseksi:

Microsoft Information Protection, mukaan lukien Data Loss Prevention ja Microsoft Insider Risk Management, tarjoavat omat hälytysten ja tapahtumien hallintanäkymänsä.

Kyberturvallisuuskoulutus ja tietokoneen perushygienian käytännöt:

Hyödynnä Microsoft 365 Learn -oppimispolkuja ja Microsoft Defender for Office 365:tä kouluttaaksesi työntekijöitäsi kyberturvallisuuden parhaista käytännöistä.

Voimme tietysti auttaa sinua tässäkin! IT-henkilöstön ja loppukäyttäjien tietoturva- ja tiedon suojausosaamisen varmistamiseksi Sulava tarjoaa laajan valikoiman koulutusmahdollisuuksia. Tarjoamme laajan valikoiman kursseja englanniksi ja suomeksi, sekä Microsoftin virallisia kursseja että omiamme. Tutustu lisää artikkelin lopussa.

Suunnitelma liiketoiminnan johtamisesta tietoturvatapahtuman aikana ja sen jälkeen:

Microsoft Azure Site Recovery and Backupin avulla voit varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden tietoturvatapahtuman sattuessa.

Toimitusketjujen turvallisuus sekä yrityksen ja suoran toimittajan välinen suhde:

Microsoft Defender for Endpointin avulla voit suojata laitteesi ja verkkosi toimitusketjuun kohdistetuilta hyökkäyksiltä.

Sulava tarjoaa palveluita mm. tiedon suojauksen ja tietoturvan konfigurointiin ja toteutukseen sekä tietoturva-auditointeihin, henkilöstön koulutukseen ja hallintamalleihin. Tuemme organisaatiotasi palveluiden ja toiminnallisuuksien käyttöönotossa. Lue jutun lopusta lisää.

NIS2-tavoitteet ja Microsoft-tuotteet

NIS-periaatteetMicrosoft-ratkaisu
HallintoDefender CSPM, Entra
RiskienhallintaDefender XDR ja Purview Compl. Mgr. & Insider Risk
Omaisuuden hallintaDefender CSPM, Defender for Endpoint
ToimitusketjuDefender XDR, Entra ja DevOps
Palvelun suojausDefender for API
Identiteetti ja pääsyoikeusEntra
Tiedon turvallisuusPurview
Järjestelmän turvallisuusDefender for Endpoint, Defender for loT ja Intune
Häiriönsietokykyiset verkotAzure Network Security
Henkilöstön tietoisuusO365 Tietojenkalastelun simulointi ja oppimispolut
Turvallisuuden valvontaMicrosoft Sentinel
Ennakoiva tietoturvaDefender XDR
Reagointi ja toipuminenDefender XDR, Azure Backup and Recovery
Saadut kokemuksetN/A
Lähde: Microsoft Security

Webinaaritallenne NIS2: 10 vähimmäisvaadetta ja neuvot käytäntöön

Ajattelitko, ettei NIS2 koske sinua? Sulavan webinaarissa 10 vähimmäisvaadetta ja neuvot käytäntöön! Tilaa maksuton tallenne!

Miten toteuttaa NIS2:n vaatimukset käytännössä? Tallenteesta saat syvällisen katsauksen EU-direktiiviin, joka tähtää tietoturvan yhtenäisen ja korkean tason varmistamiseen 2024 alkaen. Sulavan asiantuntijat Marko Mikkola ja Oliver Lahti purkavat NIS2:n monimutkaisuudet ja tarjoavat konkreettisia toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä vaatimusten täyttämiseksi. Opi, kuinka vahvistat organisaatiosi kykyä vastata tietoturvahaasteisiin ja suojaat organisaatiosi kyberuhilta.

Tarvitsetko apua? Tutustu palveluihimme!

Käytä hyödyksesi asiantuntemuksemme tietoturvasta ja tiedon suojauksesta!

NIS2-direktiivin asettamiin vaateisiin tarjoamme apua mm. SOC & CSIRT -valvontapalvelut, kyberturvallisuuskyvykkyyksiesi kypsyystason arviointia, SIEM-ratkaisun käyttöönoton ja kehittämisen sekä tuemme organisaatiotasi monimuotoisesti hallinnollisissa tietoturvatehtävissä.

Lue lisää tietoturvapalveluistamme, ota meihin yhteyttä ja ala hyödyntää pilven tietoturvaa!

EU:n kyberturvallisuusdirektiivi NIS2 -koulutus

Miten toteuttaa EU:n kyberturvallisuusdirektiivi NIS2:n vaatimukset käytännössä? Entä mitä tulee ottaa huomioon siirtymävaiheessa?

Tietoturvasta vastaaville suunnatun koulutuksen avulla ymmärrät, mitä tulee ottaa huomioon siirryttäessä NIS2:n käyttöönottoon. Lisäksi saat mukaasi infopaketin, josta organisaationne saa vinkit sujuvaan käyttöönottoon.

Tietotyöläinen tiedon turvaajana – Organisaatiokohtainen tietoturvakoulutus

Tämä koko henkilöstön tietoturvakoulutus antaa eväät ymmärtää nykypäivän kyberuhkia ja ohjeistaa henkilöstöä toimimaan oikein organisaation määrittelemien sääntöjen ja tietoturvapolitiikan puitteissa.

Koulutuksessa käydään läpi organisaation sääntelyyn pohjautuen vahvan tunnistautumisen pelisäännöt, kybersää ja modernin tietotyöläisen parhaat käytännöt havaita, varoa ja varmistaa turvallinen toiminta kaikissa tilanteissa.

Hyödyllisiä linkkejä

NIS Regulations: Cyber Assessment Framework (itgovernance.co.uk)

Hallituksen esitys Euroopan unionin kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi (valtioneuvosto.fi)

Microsoftin video: What is NIS2.0 and how to prepare your organization and customers for it

Kirjoittajat: Jussi Metso & Tatu Seppälä