Kuopion Energia johtaa tiedolla pitkälle tulevaisuuteen

Energia-alalla on käynnissä valtavia muutoksia, joihin myös Kuopion Energialla vastataan. Yhtiö kehittää tiedolla johtamisen työvälineitä ja käytäntöjä päätöksenteon tehostamiseksi. Kyseessä on jälleen uusi harppaus Kuopion Energian pitkäjänteisellä digitalisaatiomatkalla, jossa liiketoimintaa kehitetään systemaattisesti ja modernisti. Yhdessä Sulavan kanssa yhtiö hyödyntää uusien työvälineiden tuomia mahdollisuuksia.

Vuonna 1906 perustetussa Kuopion Energiassa suunnitellaan tällä hetkellä ankarasti tulevaisuutta ja sitä millä tavalla muutoksen suurimpaan ajuriin, ilmastonmuutoksen torjuntaan, pystytään energiayhtiössä vastaamaan. Ukrainan sodan alkaminen toi lisävauhtia muutokseen, kun venäläisestä fossiilisesta energiasta täytyi päästä nopeasti eroon.

”Sähkömarkkinan täytyy nyt sopeutua erityisesti siihen, että jatkossa on enemmän käytössä sääriippuvaa energiaa – erityisesti tuulivoima kasvaa vauhdilla ja se on todennäköisesti ydinvoiman ohella yksi merkittävimmistä tulevaisuuden energiamuodoista”, kommentoi toimitusjohtaja Esa Lindholm, ja jatkaa:

Hyvin toimivien varastointiratkaisuiden puute sekä teollisuuden prosessien ja liikenteen sähköistyminen yhdessä luovat kokonaisuudesta valtavan suuren haasteen koko alalle. Suuruuden ekonomiaa tavoittelevissa investoinneissa aikajänne on tyypillisesti todella pitkä eli nyt tehtäviin ratkaisuihin tulee sitoutua jopa 25 vuodeksi.

Liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ytimessä on ”oikean hevosen veikkaaminen” eli miten pystytään valistuneesti arvioimaan mihin energiamuotoihin ja -ratkaisuihin nyt kannattaa investoida niin, että se kantaa pitkälle. Lindholmin mukaan tiedolla johtaminen ja datan entistä parempi hyödyntäminen liiketoiminnassa tuo Kuopion Energialle runsaasti mahdollisuuksia niin investointien suunnitteluun kuin vaikkapa olemassa olevien energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseen.

Kuopion Energia ja Sulava ovat kulkeneet yhdessä pitkän matkan ja yhteistyötä on tehty laajasti esimerkiksi modernien työvälineiden käyttöönotoissa, Azure-ympäristön ja tietoturvan kehittämisessä sekä tekemällä sovelluksia esimerkiksi varastonhallintaan ja työmaatarkastuksiin. Kuopion Energia on myös Sulavan jatkuvien palveluiden asiakas, jolloin muun muassa katsotaan, minkälaisia uusia mahdollisuuksia on tulossa ja kuinka ne soveltuvat yrityksen strategiaan.

”Rakennetaan virtuaalinen tietotehdas”

Chief Digital Officer Jami Miettinen kertoo, että tiedolla johtamisen tarve oli yhtiössä ilmassa jo pitkään ja aiheeseen liittyviä avainsanoja on viljelty tiuhaan. Sulavan kanssa on työstetty pilviratkaisuja pitkällä yhteistyöllä, ja kun dataan liittyvät välineet ovat tulleet enemmän myös Kuopion Energian kokoisten toimijoiden saataville, alettiin tiedolla johtamiseen ottaa entistä systemaattisempi ote.

”Joitain vuosia takaperin esimerkiksi tietovarastointi olisi tarkoittanut todella isoja investointeja ja muutoksia. Pilven myötä tässä on iso muutos. Sulavan kanssa meillä oli jo ennestään esimerkiksi Azure-ympäristön osalta paljon yhteistyötä, ja siitä se luontevasti sitten muuntautui tähän”, Miettinen kertoo.

Yhtiöllä on ollut käytössään paljon tietolähteitä ja järjestelmiä, joilla hallinnoidaan muun muassa operatiivista toimintaa. Tästä syystä tieto on ollut hajaantunutta, eikä sitä ole saatu hyödynnettyä liiketoiminnan päätöksenteossa luotettavasti.

”Meidän digiratkaisuissamme datan hallinta nousee kärkeen eli tiedon hallinta, tietovarastointi, analytiikka ja jalostaminen monessa eri muodossa ovat ehdottomasti avainasemassa”, Miettinen kommentoi ja jatkaa:

Toimintaa täytyy ajatella hyvin systemaattisesti eli koko ketjun täytyy toimia saumattomasti: tietojen lataus, varastointi, analytiikka ja integroitavuus. Voisi sanoa, että tässä rakennetaan virtuaalista tietotehdasta, joka valjastetaan yrityksen liiketoimintastrategian tueksi.

Tiedolla johtamiseen liittyy kiinteästi tiedon laadun ja oikeellisuuden varmistaminen, jotta päätöksiä tehdään varmasti validin informaation perusteella. ”Kyse on ennen kaikkea optimoinnista eli tarkkuus tietojen käsittelyssä on olennaista ja tähän olemmekin siirtymässä”, Miettinen sanoo. ”Teknologisen puolen lisäksi kokonaisuuteen liittyy myös henkilöstönäkökulma eli osaaminen. Toimintatapoihin tarvitaan siis muutoksia, jotta uudessa maailmassa pystytään toimimaan tehokkaasti.”

Kiteytetysti Kuopion Energian tavoitteet datalla johtamisen kehittämisessä ovat raportoinnin tehostaminen, tiedon saattaminen yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa myös uuden tiedon luomisen, reaaliaikaisen datan hyödyntäminen tuotantoympäristöissä sekä kustannustehokkuuden parantaminen. Tiedolla johtaen pystytään erilaisista uusista trendeistä poimimaan ne, joihin lähteä mukaan ja ennustamaan mihin suuntaan liiketoiminta kehittyisi.

Datalla vastataan asiakkaiden vaatimuksiin

Liiketoiminta- ja investointipäätösten tukemisen lisäksi entistä systemaattisemmalla datan hallinnalla ja ratkaisuilla pystytään myös vastaamaan koko ajan kasvaviin asiakasodotuksiin ja alaan kohdistuviin vaatimuksiin. Ratkaisut tuovat selkeitä kilpailuetuja yritykselle ja esimerkiksi auttavat yhteiskuntaa energiahukan pienentämisessä.

”Voimme tarjota tehokkaita ratkaisuja esimerkiksi kuluttajien oman energiankulutuksen seurantaan ja vaikkapa lämmön varastointiin”, Esa Lindholm sanoo, ja jatkaa:

Sähkön tuotanto hajautuu koko ajan entistä useampiin lähteisiin, ja asiakkailla itsellään saattaa olla aurinkopaneeleita ja maalämpöratkaisuita käytössään. Ratkaisujen keskittyminen vähenee jatkuvasti ja tämän hallinnan ja optimoinnin edellytyksenä on tehokas ja toimiva digiympäristö. Tietoturvan pitää tietenkin myös olla kunnossa, ettei tätä kautta synny uusia riskejä.

Uudenlaisia ratkaisuja, jotka vaativat tiedon hallintaa, on tulossa myös muun muassa rakennusten lämmönsäätelyyn sekä anturiteknologioiden kehittyessä sähkönkulutuksen ennakointiin.

”Kaikki nämä vaativat, että virheetöntä, oikea-aikaista tietoa on käytettävissä mahdollisimman laajasti. Raportoinnin kehittäminen ja niiden ketterä jakelu esimerkiksi Power BI:tä hyödyntäen on tärkeä askel tiedon laajempaan hyödyntämiseen”, Miettinen sanoo.

Tulevaisuudessa Kuopion Energian tiedolla johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen on suunnitelmissa hyödyntää yhä enemmän uusia IoT-datalähteitä. Toimintaympäristössä on lukuisia asioita, joista voidaan saada esimerkiksi sensoreiden kautta dataa niiden tilasta ja ennustaa niihin liittyviä toimenpiteitä. Miettinen mainitsee esimerkkinä kaukolämpökaivojen olosuhteiden, kuten kosteuden, mittauksen, jolloin vikoja voidaan havaita aikaisemmin ja tehokkaammin. Aikaisemmin vikoja ei ollut mahdollista havaita muutoin kuin käymällä paikan päällä.

Organisaatio ja johto muutoksessa mukana

Liiketoiminnan digitalisaatiota eteenpäin vievien hankkeiden, kuten Kuopion Energian datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehityshankkeen, onnistumisen keskeisiä edellytyksiä ovat johdon tuki ja koko organisaation sitoutuminen muutokseen ja sen läpiviemiseen. Kuopion Energian insinööripohjainen organisaatio on toimitusjohtajan mukaan ollut hyvin sitoutunutta.

Yrityksessämme uuden teknologian hyödyntäminen on kirjattu strategian must-win battleihin pölkkykirjaimilla. Teknologian tarkoitus on nimenomaan tukea liiketoimintaa ja sen hyödyntäminen on tärkeimpiä asioita, joissa meidän tulee onnistua

Lindholm huomauttaa ja jatkaa:

”Kilpailunäkökulmasta tästä kehityksestä ei ole myöskään varaa jättäytyä pois. Olemme pystyneet yhtenäistämään arkkitehtuureja ja toimintatapoja hyvin eli liiketoiminnat eivät pyri tekemään itsenäisesti asioita, vaan kehitystä tehdään järkeistetysti koko organisaation näkökulmasta. Olen hyvin tyytyväinen koko yrityksemme muutosvalmiuteen!”

Chief Digital Officer Miettisen mukaan liiketoiminnan digitalisaation onnistuminen liittyy paljolti yrityskulttuurin muutokseen ja toimintatapojen muuttumiseen.

”Johdon täytyy olla kiinnostunut ja antaa mahdollisuudet digitalisaatioon ja toimintatapojen muutoksiin. IT-ympäristön kehittäminen on nähty monissa yrityksissä budjetoinnin kautta, eli että kustannuksia pitää vain säästää, jolloin ainut tehtävä olemassaololle on kulujen vähentäminen. Semmoisessa autiomaassa ei kasva yksikään kukka, se vie näivettymisen tilaan. Mutta kun johto ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet ja antaa toimintaedellytykset, niin liiketoimintaa päästään aidosti kehittämään modernisti.”

”Tätä täytyy katsoa ainakin 5–10 vuoden aikajänteellä. Meillä asia on mielestäni hyvällä mallilla – ei ole tarvinnut taistella millään rintamilla ja olemme voineet keskittyä aidosti tärkeisiin juttuihin”, Miettinen sanoo.

Azurella laaja-alaisuutta ja hyviä työvälineitä

Kuopion Energian keskeisenä työvälineenä niin infran kuin datankin osa-alueilla toimii Microsoft Azure, joka esimerkiksi tuo kustannustehokkuutta datan käsittelyyn verrattuna on-premise-malliin. Dataa käsitellään valikoidulla syklillä, esimerkiksi kerran päivässä, jolloin resursseja tarvitaan vain tiettynä aikana ja näin voidaan skaalata kustannuksia. On-premise-mallissa kapasiteetti olisi jatkuvasti olemassa maksimitarpeen mukaan.

”Microsoftin teknologiat ovat kehittyneet erittäin voimakkaasti viime vuosina. Työkalupakki on kattava ja ratkaisuja löytyy mitä erilaisimpiin pulmiin”, Miettinen kuvailee, ja jatkaa:

”Teknologioiden väripaletin lisääntymisen lisäksi yksi keskeisiä Azuren etuja on, että sekä Microsoftilta että sen kumppaneilta on saatavilla kattavasti apua. Ja kun työvälineiden toimintaperiaatteet ovat kautta linjan samankaltaisia, ei jokaisen palvelun käyttöönoton kohdalla tarvitse erikseen opetella aina uusia periaatteita esimerkiksi palvelun hallinnalle. Silloin voidaan kehittämisessä keskittyä olennaiseen ja ylimääräinen säätäminen jää pienemmälle.”

”Kumppania käyttämällä lisäämme omaa ymmärrystämme ja tietotaitoa siltä osin kuin tarvitsemme. Esimerkiksi Azure-teknologioiden käytössä tarvitsemme vahvaa kumppania kuten Sulava, että saamme täsmällistä ja todella syvää osaamista ja saadaan teknologioista teho irti”.

Osaavat ja ymmärtävät kumppanit

Kuopion Energia ja Sulava ovat kulkeneet yhdessä pitkän matkan ja yhteistyötä on tehty laajasti esimerkiksi modernien toimistotyövälineiden käyttöönotoissa, Azure-ympäristön kehittämisessä ja hallinnassa sekä tietoturvan kehittämisessä. Azure-sovelluskehityksellä sekä Power Platformilla on toteutettu yhdessä sovelluksia esimerkiksi varastonhallintaan, IT-osaston työn helpottamiseen ja työmaatarkastuksiin.

Kuopion Energia on Sulavan jatkuvien palveluiden asiakas. Palvelun piirissä yritykselle dedikoitujen konsulttien kanssa viedään yhdessä sovittuja asioita eteenpäin ja katsotaan pitkälle tulevaisuuteen siinä, millaisia uusia mahdollisuuksia on tulossa ja kuinka ne soveltuvat Kuopion Energian strategiaan.

”Energiayhtiöiden maailmassa, asiakaskunnan koosta riippumatta, on aika paljon vaatimuksia siihen minkälaisia systeemejä ja toimintoja meillä tulee olla käynnissä. Ei ole mahdollista tai järkevää pitää omaa isoa asiantuntijoiden työvoimareserviä. Fiksu veto on tehdä hyvää yhteistyötä luotettavien ja osaavien kumppaneiden kanssa pitkäjänteisesti. Ei siis tehdä vain lyhyitä pistemäisiä toteutuksia, vaan kumppani on siinä samassa rintamassa tekemässä asioita”, Miettinen kertoo, ja jatkaa:

Tämä edellyttää kumppanilta tietynlaista toimintatapaa. Ei voi olla kasvotonta tai liukuhihnatekemistä ja mahdottoman pitkiä tiketöintiketjuja, vaan täytyy olla nimettyjä yhteyshenkilöitä, jotka aidosti ottavat vastuuta ja tietävät niitä isompia asiayhteyksiä ja kokonaisuuksia. Sulavan kanssa tämä on toiminut juuri näin.

”Teemme hyvin pitkälti samojen henkilöiden kanssa yhteistyötä, jotka tietävät meidän tarpeemme. Ei tarvitse joka asiaa selittää aina a:sta ö:hön tai historiatietoja vaan on tehokasta tekemistä ja asiantuntevaa toimintaa”, hän kiittelee.

Julkaistu toukokuussa 2023

Kirjoittanut Juhani Lassila

Kuinka voimme auttaa?

Viemme asiakkaamme työn tulevaisuuteen. Mahdollistamme koko organisaation osaamispääoman hyödyntämisen ja uusien innovaatioiden rakentamisen olemassa olevan tiedon päälle:

  • Toimistotyöläiselle tarjoamme joustavat, yhteisölliset ja kyberturvalliset työtavat, –prosessit ja –välineet.
  • Asiakasrajapinnassa ja kentällä työskenteleville mahdollistamme saumattomat digitaaliset ja kestävät prosessit, automaation, teollisen etäoperoinnin ja maailmanluokan asiakaskokemuksen.
  • Johdolle tarjoamme näkyvyyden datapohjaiseen, mutta ihmislähtöiseen johtamiseen.

Artikkelissa mainitut palvelumme:

Tiedolla johtaminen: Azuren Data-palvelujen hyödyntäminen

Tiedolla johtaminen: Analytiikka ja raportointi

Azure-ympäristön kehittäminen ja hallinta

Sovellusten rakentaminen: Power Platform ja ohjelmistokehitys

Modernit työvälineet ja -tavat

Tietoturvan kehittäminen

Sulava Advisor Services – Jatkuvat palvelut

Ollaan yhteydessä!

Nopeat faktat
  • Kuopion Energia kehittää tiedolla johtamisen työvälineitä ja käytäntöjä mm. liiketoiminta- ja investointipäätösten tukemiseksi sekä vastatakseen asiakasodotuksiin ja alaan kohdistuviin vaatimuksiin.
  • Tavoitteina ovat raportoinnin tehostaminen, tiedon saattaminen yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa myös uuden tiedon luomisen, reaaliaikaisen datan hyödyntäminen tuotantoympäristöissä sekä kustannustehokkuuden parantaminen.
  • Tiedolla johtaminen ja datan entistä parempi hyödyntäminen liiketoiminnassa tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia yhtiölle.
  • Kyseessä on jälleen uusi harppaus pitkäjänteisellä digitalisaatiomatkalla, jossa yhtiön liiketoimintaa kehitetään systemaattisesti ja modernisti.
  • Kuopion Energia ja Sulava ovat kulkeneet yhdessä pitkän matkan. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi modernien työvälineiden käyttöönotoissa, Azure-ympäristön ja tietoturvan kehittämisessä sekä tekemällä sovelluksia esimerkiksi varastonhallintaan ja työmaatarkastuksiin.
  • Kuopion Energia on myös Sulavan jatkuvien palveluiden asiakas.